Dr inż. Michał Marzantowicz

 

SIMR dzienny I semestr

 

Skrypt: Fizyka 1 i Fizyka 2

 

Fizyka 1 (studia dzienne i zaoczne)

 

Jednostki

Dynamika, zasady zachowania – cz 1. i cz. 2

Ruch obrotowy

Układ Słoneczny i prawa Keplera

Studia dzienne SIMR 1 semestr:

Drgania

Stany skupienia materii

Hydrostatyka

Hydrodynamika

Temperatura i ciepło

Teoria kinetyczna, przemiany gazowe, rozszerzalność

Druga zasada termodynamiki, cykle gazowe, silniki

Entropia

Ładunek elektryczny, prawo Gaussa

Pojemność elektryczna

Dielektryki, ferroelektryki i piezoelektryki

Prąd elektryczny

Magnetyzm – cz. 1 i cz. 2

Indukcja magnetyczna

Obwody prądu zmiennego

 

Patrz również: strona internetowa - dr Wojciech Wróbel http://www.if.pw.edu.pl/~wrobel

 

19.01.2015: Semestr zimowy 2014 Wyniki I i II sprawdzianu

Egzamin 2.02.2015, 12-15, sala 2.5 Uwaga ! Dla chętnych będzie możliwość napisania FIZYKI 0 również w 1 terminie.

Wpisy: Czwartek, 5.02.2015, od 12.00 do 15.40, pokój 329, Mechatronika

 

wyniki 2 terminu egzaminu, Gr 1.11-1.14

 

Zasady poprawy            formularz do egzaminu

 

Zestaw pytań na 1 kolokwium – wersja 2008/09

 Zestaw pytań na 2 kolokwium – wersja 2008/09

Zestaw pytań na 1 kolokwium – część teoretyczna (wersja 2007/08)

Zestaw pytań na 2 kolokwium – część teoretyczna (wersja 2007/08)

 

 

Fizyka 2 (SIMR, studia dzienne)

 

Ruch falowy

Fale dźwiękowe

Efekt Dopplera

Fale elektromagnetyczne

Prawo załamania i odbicia, dyspersja

Optyka geometryczna

Polaryzacja

Interferencja i dyfrakcja

Teoria względności

Budowa materii,  rozpad promieniotwórczy

Energia jądrowa

Promieniowanie

Widma emisyjne, model atomu Bohra

Fale materii, równanie Schrödingera

Kwantowy model atomu

Statystyka Fermiego-Diraca, zasada działania lasera

Typy wiązań

Sieci krystaliczne

Półprzewodniki - dioda, fotodioda, ogniwo słoneczne

 

wyniki czerwiec 2013

Zasady poprawy            formularz do egzaminu

WYNIKI 10.09

WYNIKI 06.2014

 

wyniki po jesiennym egzaminie

Zasady poprawy

 

Pytania przykładowe – kolokwium 1, 2009

Pytania przykładowe – kolokwium 3, 2009

Pytania przykładowe – kolokwium 1

Pytania przykładowe – kolokwium 2

Pytania przykładowe – kolokwium 3

 

JONIKA (IPEH)

 

Wykład organizacyjny

Wprowadzenie do kwantowego modelu atomu

Podstawy Fizyki ciała stałego

Wstęp do joniki

Sieci krystaliczne

Transport jonów w przewodnikach krystalicznych

Transport jonów w ciałach amorficznych

Elektrolity polimerowe

Ogniwa galwaniczne

Superkondensatory cz1

Superkondensatory cz2

Ogniwa paliwowe

 

Wyniki z poprawą (luty 2015)

 

FIZYKA 3 (SIMR, studia dzienne)

 

Program 2015:

 

Wprowadzenie: modele budowy atomu

Rodzaje wiązań

Opis struktury krystalicznej

Struktura pasmowa

Półprzewodniki

Urządzenia półprzewodnikowe

Wstęp do joniki

Transport jonów

Elektrolity polimerowe

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa paliwowe

Superkondensatory

 

WYNIKI po I sprawdzianie 04.2015

 

Stary program:

 

Budowa materii: wprowadzenie

Kwarki i leptony jako cząstki budujące materię

Oddziaływania podstawowe

Rozmiary i budowa Wszechświata

Metody badania kosmosu

Teoria Wielkiego Wybuchu

Cykl życia gwiazd

Układ słoneczny

Właściwości ciał stałych – przypomnienie

Ogniwa elektrochemiczne

Superkondensatory

 

WYNIKI po 2 sprawdzianie

 

WIP ćwiczenia

 

Zestaw 1 - Dynamika

Zestaw 2 - Zasady zachowania: pędu i energii

Zestaw 3 – Ruch obrotowy i drgania

Zestaw 4 – Termodynamika

Zestaw 5 – Elektrostatyka

Zestaw 6 – Prąd elektryczny i pole magnetyczne

Zestaw 7 – Magnetyczne własności materii, obwody prądu zmiennego

 

Wydział Fizyki

 

Ćwiczenia z Fizyki

 

Zestawienie wyników semestr zimowy 2009/2010

Zestawienie wyników semestr letni 2010

NOWE: wyniki po 2 kolokwium semestr zimowy 2012

 

WDFCS

Struktury gęstego upakowania

Dyfrakcja na sieci krystalicznej

Domieszkowanie półprzewodników

Złącze p-n

Struktury niskowymiarowe

 

Metody charakteryzacji materiałów

 

Impedancja i metody elektrochemiczne

 

Nanoskopowe metody charakteryzacji materiałów

 

Wykład – wprowadzenie

wersja pdf vol1 , vol2 i vol 3 (bez animacji) i wersja ppt – vol 1 i vol 2

Zastosowania AFM w badaniach materiałów

Wyniki semestr zimowy 2013 letni 2014

 

OPME  - Superkondensatory

 

Wykład – wersja pdf vol 1 i vol 2. Elektrolity polimerowe