Dr hab. inż. Michał Marzantowicz

 

ENGLISH: Ionics and Photonics (IPEiH)

Organization – includes timetable and exercise schedule!

List of laboratory TEAMS

Important! Some students who did not attend the test were moved to team 13.

This team will follow the schedule of team 8, Wednesday (8-11) together with polish groups.

Uncertainty in measurements – presentation

Uncertainty in measurement – script (beta version)

Scripts for laboratory exercises: II Physics Lab, room 331, Mechatronics

Copies of the scripts:

Exercise 7

Exercise 8

Exercise 9

Exercise 12

Exercise 13

Exercise 16

Exercise 20

 

Introduction to quantum atom model

Solids – bonding and band theory

Ionics – introduction

Transport in crystals

Transport in glasses

Galvanic cells

Supercapacitors

Fuel Cells

Flow batteries

 

Results - January 2018

 

 

 

JONIKA (IPEiH)

 

Wykład organizacyjny

 

Kwantowy model atomu

Podstawy Fizyki ciała stałego

Wstęp do joniki

Transport w ciałach krystalicznych

Transport w ciałach amorficznych

Elektrolity polimerowe

Ogniwa galwaniczne

Superkondensatory

Ogniwa paliwowe

Baterie przeplywowe

 

Wyniki - Styczeń 2018

 

 

 

ENGLISH: Physics 3

1. Radiation

2. Bohr model

3. Quantum model

4. Lasers

5. Diodes

6. Photometry

 

SIMR dzienny I semestr

 

Skrypt: Fizyka 1 i Fizyka 2

 

Fizyka 1 (studia dzienne i zaoczne)

 

Jednostki

Dynamika, zasady zachowania – cz 1. i cz. 2

Ruch obrotowy

Układ Słoneczny i prawa Keplera

Studia dzienne SIMR 1 semestr:

Drgania

Stany skupienia materii

Hydrostatyka

Hydrodynamika

Temperatura i ciepło

Teoria kinetyczna, przemiany gazowe, rozszerzalność

Druga zasada termodynamiki, cykle gazowe, silniki

Entropia

Ładunek elektryczny, prawo Gaussa

Pojemność elektryczna

Dielektryki, ferroelektryki i piezoelektryki

Prąd elektryczny

Magnetyzm – cz. 1 i cz. 2

Indukcja magnetyczna

Obwody prądu zmiennego

 

Patrz również: strona internetowa - dr Wojciech Wróbel http://www.if.pw.edu.pl/~wrobel

 

Zasady poprawy         formularz do egzaminu

 

Zestaw pytań na 1 kolokwium – wersja 2008/09

 Zestaw pytań na 2 kolokwium – wersja 2008/09

Zestaw pytań na 1 kolokwium – część teoretyczna (wersja 2007/08)

Zestaw pytań na 2 kolokwium – część teoretyczna (wersja 2007/08)

 

 

Fizyka 2 (SIMR, studia dzienne)

 

Ruch falowy

Fale dźwiękowe

Efekt Dopplera

Fale elektromagnetyczne

Prawo załamania i odbicia, dyspersja

Optyka geometryczna

Polaryzacja

Interferencja i dyfrakcja

Teoria względności

Budowa materii,  rozpad promieniotwórczy

Energia jądrowa

Promieniowanie

Widma emisyjne, model atomu Bohra

Fale materii, równanie Schrödingera

Kwantowy model atomu

Statystyka Fermiego-Diraca, zasada działania lasera

Typy wiązań

Sieci krystaliczne

Półprzewodniki - dioda, fotodioda, ogniwo słoneczne

 

Zasady poprawy         formularz do egzaminu

 

Zasady poprawy

 

Pytania przykładowe – kolokwium 1, 2009

Pytania przykładowe – kolokwium 3, 2009

Pytania przykładowe – kolokwium 1

Pytania przykładowe – kolokwium 2

Pytania przykładowe – kolokwium 3

 

JONIKA (IPEiH)

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych :Laboratorium Fizyki II

, 331, Mechatronika

 

 

Wykład organizacyjny

 

Kwantowy model atomu

Podstawy Fizyki ciała stałego

Wstęp do joniki

Transport w ciałach krystalicznych

Transport w ciałach amorficznych

Elektrolity polimerowe

Ogniwa galwaniczne

Superkondensatory

Ogniwa paliwowe

Baterie przeplywowe

 

 

FIZYKA 3 (SIMR, studia dzienne)

Program 2016:

Promieniowanie ciała doskonale czarnego, lampy żarowe

Model Bohra, lampy wyładowcze, luminescencja

Wprowadzenie do fizyki kwantowej

Statystyki kwantowe, lasery

Półprzewodniki, diody LED

Fotometria

Program 2015:

Wprowadzenie: modele budowy atomu

Rodzaje wiązań

Opis struktury krystalicznej

Struktura pasmowa

Półprzewodniki

Urządzenia półprzewodnikowe

Wstęp do joniki

Transport jonów

Elektrolity polimerowe

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa paliwowe

Superkondensatory

 

Fizyka 3 - Pościg 2016

Wprowadzenie: modele budowy atomu

Rodzaje wiązań

Struktura pasmowa

Półprzewodniki

Urządzenia półprzewodnikowe

Wstęp do joniki

Transport jonów

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa paliwowe i superkondensatory

Stary program:

Budowa materii: wprowadzenie

Kwarki i leptony jako cząstki budujące materię

Oddziaływania podstawowe

Rozmiary i budowa Wszechświata

Metody badania kosmosu

Teoria Wielkiego Wybuchu

Cykl życia gwiazd

Układ słoneczny

 

WIP ćwiczenia

Zestaw 1 - Dynamika

Zestaw 2 - Zasady zachowania: pędu i energii

Zestaw 3 – Ruch obrotowy i drgania

Zestaw 4 – Termodynamika

Zestaw 5 – Elektrostatyka

Zestaw 6 – Prąd elektryczny i pole magnetyczne

Zestaw 7 – Magnetyczne własności materii, obwody prądu zmiennego

Wydział Fizyki

Ćwiczenia z Fizyki

WDFCS

Struktury gęstego upakowania

Dyfrakcja na sieci krystalicznej

Domieszkowanie półprzewodników

Złącze p-n

Struktury niskowymiarowe

Metody charakteryzacji materiałów

Impedancja i metody elektrochemiczne

Nanoskopowe metody charakteryzacji materiałów

Wykład – wprowadzenie

wersja pdf vol1 , vol2 i vol 3 (bez animacji) i wersja ppt vol 1 i vol 2

Zastosowania AFM w badaniach materiałów

OPME  - Superkondensatory

Wykład – wersja pdf vol 1 i vol 2. Elektrolity polimerowe